قیمت لباسشویی اسنوا - قیمت لباسشویی دوو - قیمت ساید بای ساید اسنوا - قیمت ساید بای ساید دوو - قیمت یخچال اسنوا - قیمت یخچال دوو

0
سبد خرید خالی است!
محصولات شما به روز رسانی
ورود ثبت

ورود

54495 - 021

snowa-logo-401

Daewoo-logo-50m

tecnogas-logo850

جشنواره دوو

سرزمینهای برفی دوو

جشنواره سرزمین‌های برفی دوو ، با خرید حتی یکی از محصولات شامل جشنواره میتوانید تخفیفات و کارت های هدیه باور نکردنی دریافت نمایید.

شروع جشنواره از بیستم آذرماه نود و هفت بوده و به مدت محدود میباشد، کالای مورد نظرتان را در جشنواره دوو ارزانتر بخرید.

بعد از خرید و نصب محصول، کارت هدیه فعال شده و میتوانید با استفاده از اعتبار آن خرید بعدی را انجام دهید.

جشنواره دوو

بعلاوه در جشنواره سرزمین‌های برفی دوو ، خریداران می توانند از بیستم آذرماه با خرید از محصولات شامل جشنواره دوو، کارت هدیه دریافت کنند و از اعتبار آن در خرید های بعدی استفاده نمایند. شما عزیزان می توانید تا سقف 30,000,000 ریال کارت هدیه تخفیف دوو دریافت کنید و این اعتبار هدیه به غیر از تخفیفات ویژه ای است که انتخاب سنتر برای هر محصول در نظر گرفته است.

نحوه شرکت در جشنواره سرزمین‌های برفی دوو

1 - نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی

پــس از خریــد محصــول بــه منظــور نصــب و بهره منــدی از مزایــای گارانتــی آن، فقــط و فقــط بــا مرکــز تمــاس مشــتریان شــرکت دوو از طریــق شــمارههای ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یــا ۰۳۱۳۸۱۰۱ تماس حاصل نموده و درخواست نصب خود را اعلام فرمایید.

2 - کارت هدیه حــاوی کــد ۶ حرفــی تخفیــف

نماینــده شــرکت انتخــاب ســرویس حامــی پــس از نصــب، بــه ازای هــر محصــول شــامل جشــنواره یــک عــدد کارت هدیــه خریــد مجــدد بــه شــما خریــدار محتــرم تحویــل میدهــد. ایــن کارت حــاوی یــک کــد ۶ حرفــی بــه نــام کــد تخفیــف اســت.

3 – فعالســازی کارت هـدیـه از طـریق وبسـایـت

فعالســازی کارت تخفیــف از طــریق وبســایــت رسمــی لــوازم خانــگی دوو الکتـرونـیـک بخش فعالســازی کارت تخفیــف امـکـانـپـذیـر اسـت.

4 - فعالسازی کارت هدیه از طریق پیامک

پـس از نصـب محصـولات لازم اسـت بـه منظـور فعالسـازی کارت هدیـه، شـماره سـریال ۱۸رقمــی محصــول خــود بــه همــراه کــد تخفیــف منــدرج روی کارت را عینــا و بــدون کــم و کاســت بــا فرمــت زیــر و از طریــق پیامــک بــه ســامانه شــماره ۳۰۰۰۳۴۳۵ ارســال فرماییــد! برای نمونه به صورت زیر وارد شود. (کد تخفیف-شماره سریال ۱۸رقمی محصول) 922501547852100019-ا1R23DF

5 - استفاده از کارت هدیه

خریـدار میتوانـد مبلـغ اعتبـار کارت هدیـه خـود را بـه عنـوان تخفیـف در خریدهـای بعـدی از فروشـگاههایی کـه لیسـت آنهـا دربخش نمایندگی های وب سـایت وجـود دارد، اسـتفاده نمایـد. اعتبار کارت‌های هدیه خرید تا پایان سال ۹۷می‌باشد.

6 - فعالسازی درست کارت تخفیف

در صورتــی کــه عملیــات فعالســازی کارت به درســتی انجــام شــود، مراتــب فــورا از طریق پیامــک باطــلاع شــما خواهــد رســید. در غیــر اینصــورت میتوانیــد بــا برقــراری تمــاس بــا شـماره های ۰۲۱۸۲۱۰۲ و یـا ۰۳۱۳۸۱۰۱ از راهنمایـی کارشناسـان بخـش جشـنوارههای فــروش اســتفاده نماییــد.

7 - بـازه زمانی جشنواره

کارت تخفیـف فقـط بـه خریدارانـی تعلـق مـی گیـرد کـه محصـولات شـامل جشـنواره را از تاریـخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ بــه مــدت محــدود خریــداری ونصـب نماینــد.

دوو | کلیه محصولات

در جشنواره پاییزه دوو میتوانید کالاهای دوو را از انتخاب سنتر، نمایندگی رسمی دوو خریداری کنید و کارت تخفیف دریافت کنید و از آن در خرید بعدی محصولات دوو از فروشگاه انتخاب سنتر استفاده نمایید. خواهشمندیم محصولات دوو را فقط از نمایندگی واقعی دوو خریداری کنید، متاسفانه بسیاری از سایت ها، با عنوان نمایندگی دوو فعالیت می کنند، ولی از پذیرش کارت هدیه معذور هستند، چرا که فقط نمایندگی واقعی دوو می تواند کارت های هدیه دوو را بپذیرد. پس حتما به این نکته دقت فرمایید تا بتوانید از جشنواره کاملا بهره مند شوید و یک خرید خوب را تجربه کنید.

لازم به ذکر است کلیه محصولات جشنواره دوو که در انتخاب سنتر به فروش میرسند دارای ضمانت نامه انتخاب سرویس هستند. شما می توانید با کارت تخفیف محصول، دیگر محصولات شامل جشنواره دوو را خریداری کنید و مجددا کارت تخفیف دریافت نمایید.

مدل های شامل کارت تخفیف

محصول

سری

مدل

مبلغ کارت هدیه ( ریال )

یخچال ساید بای ساید

پرایم 3 درب

D2S-0036MW

3,000,0000

D2S-0036SS

D2S-0034MW

D2S-0034SS

پرایم 2 درب

D2S-0037MW

25,000,000

D2S-0037SS

D2S-0033MW

D2S-0033SS

یخچال و فریزر دوقلو

یخچال تک درب

D2LR-0020MW

10,000,000

D2LR-0020SS

فریزر تک درب

D2LF-0020MW

D2LF-0020SS

یخچال و فریزر پایین

اولتیمو

D2BF-0028GW

D2BF-0028LW

D2BF-0028SS

تلویزیون LED

32 اینچ

DLE-32H1800

2,000,000

43 اینچ

DLE-43H1800

4,000,000

49 اینچ

DLE-49H1800

4,500,000

DLE-49H1800NB

50 اینچ

DLE-50H2000-DPB

5,000,000

DLE-50H2200-DPB

55 اینچ

DLE-55H1800

6,000,000

DLE-55H1800NB

لباسشویی اتوماتیک

پریمو 8 و 9 کیلوگرمی

DWK-Primo80

2,500,000

DWK-Primo82

DWK-Primo81

DWK-Primo83

DWK-Primo92

DWK-Primo93

DWK-Primo90

DWK-Primo91

سری ذن لایف

DWK-Life80TT

DWK-Life80TS

DWK-Life80TB

DWK-Life80SB

DWK-Life80SS

سری ذن پرو

DWK-Pro82TT

DWK-Pro82TS

DWK-Pro82TB

DWK-Pro82SB

DWK-Pro82SS

سری ذن یانگ

DWK-Young84C

DWK-Young84S

ویوا 8 کیلوگرم

DWK-Viva80

DWK-Viva81

آدرس فروشگاه حضوری

همچنین شما می توانید به نمایشگاه و فروشگاه انتخاب سنتر ، نمایندگی رسمی دوو ، به نام هایپر خلیج فارس واقع در تهران به نشانی زیر مراجعه فرمایید :

تهران - سه راه امين حضور خیابان اميركبير شرقی جنب پاساژ خليج فارس پلاك ١٤٢

جشنواره دوو

       
انتحاب سنتر